РОДИТЕЉ:

 • Уласком у школу поштује Кућни ред школе.
 • При уласку у школу пријављује се дежурном ученику.
 • Поштује своје време и време других поштовањем термина за пријем родитеља (учитеља, одељенског старешине, предметног наставника)
 • Поштује радно време управе, стручне службе и сервисних служби школе.
 • На примерен начин комуницира са особљем школе и адекватно се понаша у школи.
 • Уредно долази на родитељске састанке на позив одељенског старешине или директора.
 • У року од два дана обавезан је да обавести одељенског старешину и школу о разлозима изостанка детета из школе.
 • Редовно долази на информативне индивидуалне разговоре према планираној сатници.
 • Ванредно  долази у школу на позив одељенског старешине или одговорног лица у заказано време.
 • За што успешнију сарадњу школе и родитеља потребно је да благовремено информише наставно особље о свим битним чињеницама везаним за своје дете (оцене, понашање, изостанци…).
 • Не сме дозволити да игноришемо потенцијалне проблеме наше деце и да не реагујемо превентивно и благовремено.
 • Не вређа и не омаловажава личност наставника, осталих запослених у школи и ученика.
 • Деца у школу доносе личне ствари на сопствену одговорност и одговорност родитеља.
 • По потреби улаже жалбу на рад наставника и других запослених у сeкретаријату школе.