НАСТАВНИК:

 • Долази у школу петнаест минута пре почетка наставе.
 • Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка смене и да дежурство савесно обавља.
 • Обавеза наставника је да присуствује свим седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних већa, стручних актива и тимова чији је члан.
 • Часове држи према прописаном распореду и предвиђеној сатници.
 • Дозвољава ученику који је закаснио да присуствује часу.
 • Не искључује ученика са часа, ако ученик нарушава дисциплину, позива дежурног професора или одговорно лице.
 • Не прима на час ученика који је званично на боловању.
 • Уредно уписује у дневник рада садржај часа, одсутне ученике или ученике који касне на час.
 • Ученике који ремете рад уписује у напомену у дневнику рада.
 • Захтева од ученика одржавање чистоће учионица и ходника као и чување школског инвентара.
 • Редовно проверава и оцењује знање ученика.
 • Саопштава ученику оцену уз образложење и уписује у дневник рада.
 • Закључује оцену у одељењу, саопштава је и образлаже ученику недељу дана пре класификационог периода.
 • Даје ученицима на увид уз коментар писмене задатке и тестове.
 • Не преузима дужности одељенског старешине и одељенског већа – не правда часове и не кажњава ученике.
 • Не прети ученику и не омаловажава његову личност.
 • Не задржава ученике у учионици у време предвиђено за одмор.
 • Не поверава  ученику дневник рада и школску документацију.
 • Не одбија разговор са ученицима и родитељима у присуству одељенског старешине или одговорног лица.
 • Комуникација са родитељима је професионална, коректна и конкретна. Није у обавези да прими родитеља који је дошао ван термина за пријем.
 • Води евиденцију о ученицима који су укључени у допунску и додатну  наставу и ваннаставне активности.
 • Облачи се примерено установи у којој ради. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, мајицама на бретеле, са великим деколтеима, у припијеној и провидној одећи, бермудама, папучама…
 • Подноси извештај о раду у току школске године и на крају школске године.