Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Обавештавамо Вас да је у „Сл. гласнику РС”, бр. 11/2024 објављен Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, који се примењује од 22. фебруара 2024 године , а којим се утврђује Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Правилником о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописују се садржаји и начини спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите од насиља, злостављања и занемаривања, праћење ефеката предузетих мера и активности. Овај правилник уређује и начине развијања отпорности установа за ефикасно реаговање на кризне догађаје, процедуре поступања када се догоди кризни догађај и начине праћења ефеката предузетих мера и активности.

– Облике насиља и злостављања

– Превентивне активности и у оквиру њих:

 • Превенцију насиља, злостављања и занемаривања
 • Права, обавезе и одговорности свих у установи у превенцији насиља, злостављања и занемаривања
 • Програмирање и планирање заштите од насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

– Интервентне активности иу оквиру њих:

 • Процењивање нивоа насиља, злостављања и занемаривања по нивоима
 • Интервенцију према нивоима насиља, злостављања и занемаривања
 • Заштиту запослених
 • Редослед поступања у интервенцији

– Поступање установа у одговору на кризни догађај у оквиру тога:

 • Јачање отпорности установа за ефикасно реаговање на крижне догађаје
 • Поступање установе када се деси крижни догађај
 • Поступање установа након крижног догађаја

– Документација, анализа и извештавање

 • Извештај о реализацији плана заштите од насиља, злостављања и занемаривања

______________________________________________________________________________________________________

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

У „Сл. гласнику РС”, бр. 10/2024 од 9. фебруара 2024. године објављен је нови Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању који се примењује од 10. фебруара 2024 године

Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из обавезних предмета, изборних програма, активности (слободних наставних активности) и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у основном образовању и васпитању.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 34/19, 59/20 и 81/20).

______________________________________________________________________________________________________

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Обавештавамо Вас да је у „Сл. гласнику РС”, бр. 10/2024 објављен Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања.

Наведени правилник примењује се од 17. фебруара 2024 године

Овим правилником прописују се ближи услови, начин, садржај, дужина, место и време обављања и друга питања од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Службени гласник РС”, број 68/18).